Skip to main content

Local News

NOTE: The feed token below allows users to view all live news feeds [up to the "Count" number] before having to view the archived version.

News Home

1/20/2022 - City Of Waterbury 2022 Housing Survey

 

City of Waterbury 2022 Housing Survey

The City of Waterbury is conducting a community survey as part of an ongoing affordable housing study.  The results of this survey will be used to better understand the City’s housing needs and will also be considered in developing future policies aimed at promoting safe and financially-viable housing for City residents.

Please consider participating in this important study.  The survey consists of 18 questions and takes approximately 5 to 10 minutes to complete.  Thank you!

English Survey

Encuesta de vivienda de la ciudad de Waterbury 2022

La ciudad de Waterbury está realizando una encuesta comunitaria como parte de un estudio de vivienda asequible en curso. Los resultados de esta encuesta se utilizarán para comprender mejor las necesidades de vivienda de la Ciudad y también se considerarán en el desarrollo de políticas futuras destinadas a promover viviendas seguras y económicamente viables para los residentes de la Ciudad.

Por favor considere participar en este importante estudio. La encuesta consta de 18 preguntas y toma aproximadamente de 5 a 10 minutos para completarla. ¡Gracias!

Encuesta

Pyetësor i Bashkisë së Waterbury për Strehimin 2022

Bashkia e Waterbury po kryen një sondazh në komunitet si pjesë e një studimi të vazhdueshëm për nje strehim financiarisht të përballueshëm. Rezultatet e këtij sondazhi do të përdoren për të kuptuar më mirë nevojat e qytetit për strehim dhe gjithashtu keto rezultate do të merren parasysh në zhvillimin e politikave të ardhshme që synojnë promovimin e strehimit të sigurt dhe financiarisht të mundshem për banorët e qytetit.

Ju lutemi konsideroni marrjen pjese në këtë studim të rëndësishëm. Sondazhi përbëhet nga 18 pyetje dhe zgjat për t’u plotësuar afersish 5 deri në 10 minuta. Faleminderit!

Sondazhi