Skip to main content

Local News

NOTE: The feed token below allows users to view all live news feeds [up to the "Count" number] before having to view the archived version.

News Home

1/5/2021 - Njoftim I Programmi Te Bashkise Per Styrjene E Fatit Te Taksapagimit

BASHKIA WATERBURY
JANAR 2021 – NJOFTIM I PROGRAMIT TE BASHKISE PER SHTYRJEN E AFATIT TE TAKSAPAGIMIT


Ne 20 prill 2020 Bordi i Keshillit Bashkiak te qytetit ka vendosur te vere ne zbatim Programin e Shtyrjes teTaksapageses siç percaktohet ne Urdherin Ekzekutiv 7S §6 te Guvernatorit, duke lejuar per banoret, bizneset dhe pronaret e shtepive te hiqet kamatepagesa e taksapagimit te pronave, perdorimit te ujit, te kanalizimeve per afatin kohor 90 dite nga data e caktuar e pageses, ne vend te atatit te zakonshem 30 ditor. Siç eshte parashikuar ne Urdherin Ekzekutiv 9R te nenshkruar ne 16 dhjetor 2020, bashkia do te zbatoje te njejtin Program Shtyrje te Afatit te Taksapagimit qe aplikohet per afatet e taksave dhe perpjekjes te mbledhjeve te faturave tatimore te qe duhet te paguhen ne 1 janar 2021. Shtyrja nuk behet automatikisht. Ju duhet te dorezoni nje aplikim ne Departamentin e Tatimeve deri ne daten 1 shkurt 2021, per tu aprovuar. Kujdes: Nese keni aplikuar me perpara dhe jeni aprovuar ne korrik 2020, nuk eshte e nevojshme te aplikoni perseri per programin e Shtyrjes te Taksapagimit ne janar 2021. Agjentët e ruajtjes së pasurive të patundshme dhe kompanitë e qiradhënse nuk kualifikohen për kete program. Zgjidhja e thene me lart do te zbatohet per cdo takse pronesie, uji dhe/ose pagesa kanalizimi qe duhet te pagohen ne daten 1 janar 2021.

Aplikimet e reja DUHET te dorezohen ne Zyra e Tatimeve deri ne 1 shkurt 2021.
Aplikimet e vonuara nuk do te merren ne konsiderate.


Banoret qe Kualifikohen:
Familjet qe kane pasur nje ulje te te ardhurave se paku 20% per shkak te COVID 19.


Biznes qe Kualifikohet / Jo-Fitimprurese.
Të ardhurat e pronesise pritet të jene ulur të paktën 30% në periudhën nga tetori 2020 deri ne
janar 2021 kundrejt periudhës tetor 2019 deri janar 2020


Pronaret qe kualifikohen:
Prona ka ose do të pësojë një rënie të ndjeshme të të ardhurave, OSE i eshte ofruar shtyrje
qiramarrësit ose bleresit me qira.


Ju lutemi keni parasysh se interesi do të filloje përsëri në datën fillestare të maturimit me 1.5% në muaj për shumen e papaguar deri në fund të periudhës së faljes 90 ditore

 
Si beni Aplikimin per Programin e Shtyrjes se Taksapagimit


• Klikoni ne linkun e meposhtem per te marre Aplikimin & Udhezimet per plotesimin dhe dorrezimin.
                   Zbatimi dhe udhëzimet e programit të shtyrjes së programit
                   https://waterburyct.org/taxrelief/


• Dergo kerkese per te marre aplikimin dhe udhezimin ne e-mail:
                  taxcollector@waterburyct.org


• Telefono Zyren e Tatimeve ne: (203) 574-6811 ose (203) 574-6815 per te kerkuar Aplikimin dhe Udhezimet t’u dergohen me poste. Duhet te keni parasysh se eshte nje periudhe shume e shkrurter per te aplikuar dhe kjo mbase nuk eshte menyra me e mire sepse duhet ta dorezoni aplikimin ne Zyren e Tatimeve brenda dates 1 shkurt 2021.


• Vizitoni Zyren e Tatimeve ne Bashkine e Qytetit, 235 Grand Street –nese ardhja per ta marre Aplikimin & Udhezimin eshte i vetmi opsion per ta siguruar ate.